Priėmimo tvarka į mokyklą (ikimokyklinio ugdymo skyrių)

Komisija mokinių priėmimui į Šiaulių logopedinę mokyklą:

Komisijos pirmininkė – Laima Juozapavičienė, specialiosios pedagoginės pagalbos ir veiklos analizės skyriaus vedėja.

Nariai:

1.1. Rūta Lanauskienė, direktorė;

1.2. Violeta Matakienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja;

1.3. Eugenija Jakimavičienė, Šiaulių miesto savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė ekspertė;

1.4. Donata Balandienė, socialinė pedagogė;

1.5. Elena Mockuvienė, gydytoja;

1.6. Aušra Senkauskienė, specialioji pedagogė metodininkė;

1.7. Živilė Bielskienė, logopedė metodininkė;

1.8. Vilma Beinorienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja;

1.9. Snieguolė Valančiauskienė, vyresniųjų klasių tėvų atstovė.

1.10. Justina Steckytė, psichologo asistentė. 

Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis priėmimą į mokyklas reglamentuojančiais dokumentais. Vaikų priėmimas vykdomas nuo kovo 1d. iki birželio 25d. (gavus dokumentus po nurodytos datos, papildomas priėmimas vykdomas nuo rugpjūčio 25d. iki rugsėjo 1d.).

Komisija vaikų priėmimui į Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių:

Komisijos pirmininkė – Rūta Lanauskienė, direktorė.

Pirmininko pavaduotoja – Živilė Nakčiūnienė, ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja.

Nariai:

1.1. Živilė Jarašūnienė, auklėtoja metodininkė;

1.2. Jolanta Žukauskienė, logopedė metodininkė;

1.3. Silvija Masandukienė, logopedė;

1.4. Ginta Lužeckienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

1.5. Elena Mockuvienė, gydytoja;  

1.6. Aušra Senkauskienė, vyresnioji specialioji  pedagogė. 


Asmuo, pageidaujantis mokytis Šiaulių logopedinėje mokykloje, pateikia:

1.1. prašymą (už vaiką iki 14 metų pateikia tėvai (globėjai), nuo 14 metų pateikia vaikas, turintis tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);

1.2. vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.

1.3. tėvai (globėjai, rūpintojai) papildomai pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio / pakartotinio įvertinimo ir pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo.

1.4. Deklaraciją apie gyvenamąją vietą.

2. Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš šių dokumentų:

2.1. įgyto išsilavinimo pažymėjimą;

2.2. mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

2.3. pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

 3. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi:

3.1. abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas;

3.2. mokymo sutartis su kiekvienu atvykusiu nauju ir tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnę ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui;        

3.3. mokymo sutartis registruojama Mokymo sutarčių registre.

Prašymo dėl priėmimo forma
Nuo 2019 m. kovo 1d. mokykla prašymus priims pagal dokumentų pateikimo laiką.

Į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo skyriaus grupes prašymus ir kitus reikalingus dokumentus priima:

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Živilė Nakčiūnienė, darbo laikas: pirmadienis-penktadienis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. arba raštinės (archyvo) vedėja, darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 16.30 val., penktadieniais - nuo 8.00val. iki 16.00 val.

Į P(pradinio ugdymo programa)-10 klases prašymus ir kitus reikalingus dokumentus priima:

Švietimo pagalbos ir veiklos analizės skyriaus vedėja Laima Juozapavičienė, darbo laikas: pirmadienis-ketvirtadienis nuo 13.00 val. iki 15.00 val., penktadieniais nuo 10.00 val. iki 12.00 val. arba raštinės(archyvo) vedėja, darbo laikas: pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 16.30 val., penktadieniais - nuo 8.00val. iki 16.00 val.

Priėmimas į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Priėmimo dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu, galima siųsti mokyklai el.paštu: lm.siauliai@gmail.com

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 punktą, "saugus elektroninis parašas, sukurtas saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, elektroniniams duomenims turi tokią pat teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonės teisme".

Informacija apie priėmimą/nepriėmimą tėvams (globėjams/rūpintojams) teikiama telefonu, laišku.  

Tėvai (globėjai/rūpintojai) informuojami individualiai. 

Klasių ir mokinių skaičius Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose 2019-2020 m.m. patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7d. sprendimo Nr. T-37 pakeitimu.

T-344.docx (44.77KB)
T-344.docx (44.77KB)
Individualių mokymosi priemonių sąrašas