Ugdymo proceso organizavimo trukmė  

1. Mokslo metų pradžia/ugdomojo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d.;

1.1. trimestrų trukmė:

pirmasis trimestras – 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2018 m. lapkričio 30 d.

antrasis trimestras – 2018 m. gruodžio 3 d. – 2019 m. kovo 8 d.; 

trečiasis trimestras  – 2019 m. kovo 12 d. – 2019 m. birželio 7 d. P–4 klasių mokiniams;

  2019 m. kovo 12 d. – 2019 m. birželio 21 d. 5–10 klasių mokiniams.

1.2. Atostogos (Šiaulių logopedinės mokyklos direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. V1- 145 „Dėl 2018-2019 mokslo metų mokinių atostogų trukmės“):

 

Atostogų pavadinimas

Klasė

Atostogų pradžia 

Atostogų pabaiga

Į mokyklą

Rudens

P-10

2018   m. spalio 29 d.

2018 m. lapkričio 2 d.

2018 m. lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų)

P-10

2018   m. gruodžio 27 d.

2019 m. sausio 2 d.

2019 m. sausio 3 d.

Žiemos

P-10

2019   m. vasario 18 d.

2019 m. vasario 22 d.

2019 m. vasario 25 d.

Pavasario (Velykų)

P-10

2019   m. balandžio 23 d.

2019 m. balandžio 26 d.

2019 m. balandžio 29 d.

Vasaros

P-4

2019 m. birželio 10 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

2019 m. rugsėjo 1 d.

5-10

2019 m. birželio 25 d.

 Ugdymo trukmė:

 P–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienų;

 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienas.

 Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Pamokų laikas:

   1 pamoka – 8.30–9.10;

   2 pamoka – 9.25–10.05;         

   3 pamoka – 10.20 – 11.00;

   4 pamoka – 11.15–11.55;

   5 pamoka – 12.20–13.00;

    6 pamoka – 13.25–14.05;

    7 pamoka – 14.15–14.55

Mokyklos direktorius, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

 Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti P-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių ir daugiau, į mokyklą gali neiti 6-10 klasių mokiniai. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.